Regulamin Sklepu

DOGDECO.COM to Sklep Internetowy z dostępem na stronie internetowej www.dogdeco.com prowadzonym przez ABV Kornelia Synator-Kawka, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON: 365610968, NIP: 8942401602, adres poczty e-mail: my@dogdeco.com, nr telefonu: +48 724 799 777, Konto bankowe 23 2490 0005 0000 4530 6168 5557, zwanym w dalszej części Regulaminu „Sprzedawcą”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i przedsiębiorców korzystających ze Sklepu. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego DOGDECO.COM, składania zamówień na dostępne w Sklepie Internetowym produkty, tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu, dostarczania zamówionego przez Konsumenta, jak i Przedsiębiorców produktu, uiszczania ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od zawartej umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. 
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Do korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego DOGDECO.COM, przeglądania dostępnego asortymentu oraz składania zamówień na wybrane produkty i usługi niezbędne jest:
  1. posiadanie we własnym zakresie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci internetowej oraz zaktualizowanej do najnowszej wersji przeglądarki internetowej; 
  2. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
  3. włączona obsługa plików cookies.

 1. Właściciel Sklepu Internetowego DOGDECO.COM nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy w funkcjonowaniu strony internetowej Sklepu Internetowego DOGDECO.COM spowodowanych działaniem siły wyższej, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony internetowej Sklepu Internetowego DOGDECO.COM z infrastrukturą techniczną sprzętu Klienta
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty/Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Kontakt ze Sklepem:
  1. Adres Sprzedawcy: ABV Kornelia Synator-Kawka, ul. Buforowa 34 Wrocław 52-131
  2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@dogdeco.com
  3. Numer Telefonu Sprzedawcy: +48 725335444
  4. Numer Rachunku Bankowego Sprzedawcy: 23 2490 0005 0000 4530 6168 5557
  5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym punkcie tj. pkt 6 § 1   Regulaminu.
  6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-17

§ 2

DEFINICJE

 1. Sprzedawca –przez ABV Kornelia Synator-Kawka, adres Buforowa 34, 52-131 Wrocław wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON: 365610968, NIP: 8942401602,
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego DOGDECO.COM
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www……
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. adres elektroniczny (e-mail) – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej
 8. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460)
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 10. Zamówienie –oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą albo zakupu Produktu wraz z jego personalizacją.
 11. Konto – konto klienta w Sklepie tj. oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 13. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży z obowiązkiem płatności, w tym sposobu dostawy i płatności.
 14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, z możliwością ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 15. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 16. Personalizacja produktu – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego umożliwiająca wykonanie Produktu na podstawie indywidualnego zamówienia, projektu, stosowanie cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło
 17. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu/Usługi zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 18. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 19. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.  ze zmianami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).
 20. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ze zmianami (Dz.U. z 2020 r. poz. 287).
 21. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. ze zmianami (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
 22. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 3

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE DOGDECO.COM

 1. W Sklepie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto i Formularz Zamówienia
 2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Klienta – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji i (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na jednej ze stron Sklepu.

W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Klienta: jego imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło, dla Przedsiębiorcy także NIP i REGON. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dogdeco.com lub adres klient@dogdeco.com 
 2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres tj. ulica, numer domu lub mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz dane dotyczące Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności, przy produktach spersonalizowanych również opis zamówionej usługi.
 3. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy, ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w § 7 Regulaminu) Klient może składać: pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w § 1 pkt 6 lit a lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w § 1 pkt 6 lit b.
 2. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maja formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Ustosunkowanie się do reklamacji, o której mowa w pkt 2 § 3 Regulaminu następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

§ 4

INFORMACJE O PRODUKTACH

 1. Informacja o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego DOGDECO.COM, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
 2. Ceny produktów oferowanych w Sklepie Internetowym DOGDECO.COM:
  1. Są cenami brutto, zawierają podatek VAT [od towarów i usług];
  2. Podawane są w polskich złotych [zł];
  3. Nie zawierają kosztów dostawy chyba, że opis produktu stanowi inaczej
 3. Umową Sprzedaży objęte są produkty nowe. 
 4. Produkty spersonalizowane – w Sklepie możliwe jest zamówienie usługi personalizacji produktu tj. dostosować jeden z produktów dostępnych w ofercie do specjalnych oczekiwań Klienta poprzez nałożenie dostarczonych przez Klienta. Sprzedający zaznacza, iż wobec faktu wykonania towaru na zamówienie, zawierającego cechy indywidualne, zgodnie z zamówieniem Klienta. Jednocześnie dla takich produktów Sprzedawca zastrzega zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287) wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy dla produktów spersonalizowanych.
 5. Koszt dostawy wybranego produktu zależny jest od sposobu dostarczenie produktu wybranego przez Klienta, od wielkości oraz ilości zamawianego produktu. Całkowity koszt zamówienia (koszt produktu wraz z kosztem dostawy) widoczny jest w koszyku zamówienia przed złożeniem ostatecznego zamówienia przez Klienta.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 7. Sklep Internetowy DOGDECO.COM zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, w tym wyprzedaży. Informacje o łączeniu promocji podawane są osobną informacją. 

§ 5

INFORMACJE O WARUNKACH REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego DOGDECO.COM można składać przez 7 [słownie: siedem] dni w tygodniu i 24 [słownie: dwadzieścia cztery] na dobę.
 2. Składając zamówienie należy kolejno:

 1. Wybrać produkt oraz kliknąć „Do koszyka”,
 2. Wybrać rodzaj przesyłki – przez co rozumieć należy sposób w jaki produkt zostanie dostarczony do Klienta,
 3. Wpisać dane odbiorcy [imię, nazwisko, pełny adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej],
 4. Wpisać dane do faktury [jeżeli ma być wstawiona],
 5. Kliknąć przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;

 1. Klient po czynnościach określonych w ust. 2 § 5, dokonuje płatności w jeden z dostępnych sposobów określonych w § 6 ust. 1.Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie zgodnie z pkt 2 § 5 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu DOGDECO.COM oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 § 4 Regulaminu.
 5. W przypadku stwierdzenia niezgodności dotyczących zamówienia bądź wskazanego przez Klienta adresu dostarczenia zamówienia, Sklep Internetowy DOGDECO.COM zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia, do czasu wyjaśnienia wszystkich niezgodności. 

§ 6

FORMY PŁATNOŚCI, SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 1. Klient może dokonać zapłaty za przedmiot zamówienia:

 1. Podczas obioru przedmiotu zamówienia u Sprzedającego – w formie gotówki;
 2. Przed obiorem przedmiot zamówienia (płatność z góry) – na wskazany przez Sprzedawcę numer rachunku bankowego § 1 pkt 6 lit. d, płatności elektroniczne, płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU, za pośrednictwem serwisu Przelewy24, PayPal, PayU

 1. Klient obowiązany jest wybrać jeden ze wskazanych sposobów płatności, przez co rozumieć należy brak możliwości dzielenia zamówienia ze względu na sposób płatności. 
 2. Dostawa produktu dostępna jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wysyłki do krajów Unii Europejskiej i spoza Unii Europejskiej proszę o kontakt mailowy sklep@dogdeco.com celu ustalenia kosztów dostawy.
 3. Dostawa Produktu do klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszt dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Odbiór Produktu przez Klienta w siedzibie firmy Sprzedawcy jest bezpłatny.
 5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu, uzależnione od rodzaju, gabarytu i wartości przesyłki:

 1. Przesyłka kurierska,
 2. Przesyłka kurierska – pobraniowa,
 3. Paczkomat,
 4. Poczta Polska,
 5. Poczta Polska – pobraniowa,
 6. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy, w dni i w godzinach otwarcia określonych na stronie internetowej Sklepu.

 1. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 23 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy lub w przypadku płatności za pobraniem od dnia potwierdzenia realizacji Zamówienia, o którym mowa w § 5 pkt 4 Regulaminu. W przypadku produktów personalizowanych, termin dostawy może ulec przedłużeniu. 
 2. W przypadku braku zamówionego przez Klienta produktu w magazynie Sklepu Internetowego DOGDECO.COM lub braku możliwości realizacji złożonego zamówienia z innych, niezależnych od Sprzedawcy przyczyn, w tym także trudności w dostawie produktów od dostawcy Sprzedawcy, Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o występujących trudnościach wiadomością na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, niezwłocznie po uzyskaniu przez Sprzedawcę informacji w tym przedmiocie. 
 3. W sytuacji, gdy realizacja złożonego zamówienia nie będzie możliwa bądź zaistnieje w stosunku do nich jakaś przyczyna określona w pkt 8, Sprzedawca zaproponuje Klientowi:

 1. anulowanie całości złożonego zamówienia, co w przypadku zaakceptowania przez Klienta równoznaczne będzie ze zwolnieniem Sprzedawcy z obowiązku realizacji złożonego zamówienia;
 2. anulowania części zamówienia, której realizacja jest niemożliwa, co w przypadku zaakceptowania przez Klienta równoznaczne jest z realizacją przez Sprzedawcę tej części zamówienia, z którą nie ma problemu oraz zwolnieniem Sprzedawcy z obowiązku realizacji zamówienia w pozostałym zakresie;
 3. podziałem złożonego zamówienia na kilka części, w przypadku niemożności zrealizowania zamówienia w jednym czasie, co w przypadku zaakceptowania przez Klienta równoznaczne jest z przesłaniem składających się na zamówienia produktów w kilku odrębnych przesyłkach. Klient wybierając ten sposób nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat związanych z podziałem zamówienia na kilka odrębnych wysyłek. 
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podane przez Klienta błędne bądź niedokładne dane adresowe, co może wiązać się z niedostarczeniem bądź opóźnieniem w dostarczeniu zamówienia. 

§ 7

WARUNKI REKLAMACJI

 1. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 3. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe.
 4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, rękojmia zostaje wyłączona dla przedsiębiorców w zakresie dopuszczalnym przez prawo.
 5. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta przykładowo:

   • Pisemnie na adres wskazany w § 1 pkt 6 lit a
   • W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w § 1 pkt 6 lit b

 1. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzedzającym mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 3. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w § 1 pkt 6 lit a Regulaminu.

§ 8

WARUNKI GWARANCJI

 1. Produkty nowe dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego DOGDECO.COM objęte są gwarancją udzieloną przez producenta lub dystrybutora. Okres gwarancji opisany jest w polu „gwarancja” przy każdym z oferowanych Produktów.
 2. Zakres gwarancji określa dołączony dokument gwarancji.
 3. Klient nabywając produkt, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, w przypadku posiadania jakiejś wady, może:

 1. Skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W tym przypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu, który udzielił gwarancji). Sprzedawca może jedynie być pośrednikiem w przekazaniu reklamacji. 
 2. Skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z umową – w tym przypadku zastosowanie znajdują postanowienia z § 7 niniejszego Regulaminu. 

§ 9

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)  Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2019 poz. 1668), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2017, poz. 1356).
b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2019 poz. 1668), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
c) Klient może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są mailowo przez Konsumenckie Centrum E-porad pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00).

§ 10

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: ABV Kornelia Synator Kawka, Buforowa 34, Wrocław 52-131, sklep@dogdeco.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 10a

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:  ABV Kornelia Synator Kawka, Buforowa 34, Wrocław 52-131, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 5. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

§ 11

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dnia kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości lub w części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 13

DANE OSOBOWE

 1. Sklep Internetowy DOGDECO.COM jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu gromadzonych za jego pośrednictwem.
 2. Dane osobowe Klientów gromadzone/zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego DOGDECO.COM zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celach marketingowych.
 3. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych e Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Dane i cel, o których mowa w ust. 1 i 2, są wykorzystywane i przetwarzane jedynie na potrzeby Sklepu Internetowego DOGDECO.COM  
 5. Konsument ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Konsument oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe.
 7. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego mogą być:

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym DOGDECO.COM ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym DOGDECO.COM ze sposobu płatności – płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu wskazane płatności w Sklepie Internetowym.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane przez Sklep zawierane są wyłącznie w języku polskim.
 2. Informacje o produktach zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego DOGDECO.COM nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilny, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Klient, który jest Konsumentem, może skorzystać wedle swego uznania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązywać w drogę postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może także skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiazywania sporów tj. np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 5. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ABV Kornelia Synator-Kawka a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami polskimi zawartymi w kodeksie postępowania cywilnego. 
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ABV Kornelia Synator-Kawka a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym według prawa polskiego ze względu na siedzibę ABV Kornelia Synator-Kawka
 7. Zawartość strony internetowej Sklepu, Grafika, opisy, filmy i ilustracje produktów stanowią wyłączną własność Sklepu Internetowego DOGDECO.COM. Wykorzystywanie ich bez zgody jest niezgodne z postanowieniami prawa autorskiego.
 8. Sklep Internetowy DOGDECO.COM, zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z przyczyn prawnych, technicznych bądź organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego regulaminu na stronie. Zamówienia złożone przez Konsumentów przed wejściem w życie zmian regulaminu realizowane będą według dotychczasowych postanowień. 
 9. Każdorazowa zmiana regulaminu ogłaszana będzie na stronie internetowej, w sposób umożliwiający Klientowi zapoznanie się z nowymi postanowieniami.